Close Menu
Huis, Thuis, Toekomst
Huis, Thuis, Toekomst

Disclaimer

Inhoud website
HomePlan streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op de website plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. De inhoud van de website (met inbegrip van hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.
Ondanks deze aandacht voor kwaliteit kan HomePlan niet garanderen dat de informatie op de website steeds correct of volledig is. 

Aansprakelijkheid
HomePlan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch kan aan de inhoud enig recht worden ontleend. HomePlan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop aangeboden informatie, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van uw gegevens, apparatuur of programma’s.

Links met andere websites 
Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. HomePlan is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.
Homeplan kan geen verantwoordelijkheid dragen voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door deze sites. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Auteursrecht
HomePlan spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.
HomePlan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt. De website van HomePlan is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website bij HomePlan. 

Nietigheid
Is of wordt deze disclaimer gedeeltelijk ongeldig, dan blijft het overblijvende gedeelte gelden. Het ongeldige gedeelte wordt dan gelezen als voorwaarden die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze disclaimer, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze disclaimer is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze disclaimer ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda.

Wereldwijd leeft 1 op de 6 mensen in krottenwijken. HomePlan draagt bij aan betere huisvesting voor de allerarmsten

Projecten

“Zelf ben ik nooit naar school geweest, maar ik vind het belangrijk dat mijn kinderen wel naar school gaan. Het leven is hier niet makkelijk. We verbouwen maïs en fruit. Soms als er wat over is, kunnen we wat verkopen op de markt. Vroeger waren we blij als het regende, voor de gewassen. Maar als het ’s nachts regende, stond het hele gezin in een hoekje in de hut te schuilen. Het nieuwe huis heeft ons een kans gegeven, een nieuw begin.”

Elimene - Haiti

Projecten Projecten