Close Menu
Huis, Thuis, Toekomst
Huis, Thuis, Toekomst

Richtlijnen, gedragscodes en procedures

HomePlan onderschrijft verschillende richtlijnen, gedragscodes en regelingen:

Richtlijnen die HomePlan volgt vanuit de branche en de wet

  • SBF-code voor Goed Bestuur
  • Regeling beloning directeuren voor goede doelen
  • Richtlijn Financieel beheer goede doelen
  • Richtlijn 650 voor fondsenwervende organisaties van de Raad van de Jaarverslaggeving
  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Stichting HomePlan is een CBF-Erkend Goed Doel en volgt de Erkenningsregeling van het CBF. In het kader van de naleving van de integriteitsnormen zoals vastgelegd in deze Erkenningsregeling heeft HomePlan  haar gedragscode aangepast en een integriteitsbeleid opgesteld voor de omgang met integriteitsschendingen.
Het uitgangspunt van HomePlan is een open en integere omgang met alle belanghebbenden, zowel in Nederland als in de projectlanden. In de gedragscode staat beschreven wat de verschillende groepen belanghebbenden van HomePlan kunnen verwachten.

Interne documenten

 

Klachten
Voor klachten over de handeling of gedrag van HomePlan kan een klacht worden ingediend. De procedure die HomePlan volgt bij het omgaan met klachten staat beschreven in de klachtenprocedure

Gebruik logo, naam, tekst-en beeldmateriaal van en over HomePlan
HomePlan heeft regels opgesteld voor het gebruik van haar logo, naam, tekst- en beeldmateriaal voor acties ten behoeve van HomePlan. Deze regels zijn opgesteld om misbruik en aantasting van haar goede naam en reputatie te vermijden.

Wereldwijd leeft 1 op de 6 mensen in krottenwijken. HomePlan draagt bij aan betere huisvesting voor de allerarmsten

Projecten

“Zelf ben ik nooit naar school geweest, maar ik vind het belangrijk dat mijn kinderen wel naar school gaan. Het leven is hier niet makkelijk. We verbouwen maïs en fruit. Soms als er wat over is, kunnen we wat verkopen op de markt. Vroeger waren we blij als het regende, voor de gewassen. Maar als het ’s nachts regende, stond het hele gezin in een hoekje in de hut te schuilen. Het nieuwe huis heeft ons een kans gegeven, een nieuw begin.”

Elimene - Haiti

Projecten Projecten